Điện lực Quảng Bình: Lịch cắt điện từ ngày 21/01 – 27/01/2021 ở các địa phương như sau

1 tháng trước

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/01/2021 đến ngày 27/01/2021 bao gồm các khu vực sau:

Đồng Hới:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 07:00:00 10:00:00 T. Quang Phú 4 – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 21/01/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Quan Trắc – Ép nối dây dẩn 0.4kv bị hỏng
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:30:00 TBA LỘC NINH 7 Xoay MBA+hệ thống xà, theo đơn thư KH: Nguyễn Thái Lương thôn 4 Lộc Đại
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:00:00 TBA Trại giam Đồng Sơn Tháo hạ dàn giáo ĐZ 22kV (phục vụ thi công ĐZ 500kV mạch 3)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:00:00 TBA Trại giam Đồng Sơn Tháo hạ dàn giáo ĐZ 22kV (phục vụ thi công ĐZ 500kV mạch 3)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 06:30:00 10:00:00 TBA Trại giam Đồng Sơn Tháo hạ dàn giáo ĐZ 22kV (phục vụ thi công ĐZ 500kV mạch 3)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 07:00:00 08:00:00 TBA 325/1 – Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng hiện tại không đọc được)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 07:00:00 08:00:00 TBA 325/1 – Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng hiện tại không đọc được)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 07:00:00 08:00:00 TBA 325/1 – Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng hiện tại không đọc được)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 07:00:00 08:00:00 TBA 325/1 – Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng hiện tại không đọc được)
Điện lực Đồng Hới 22/01/2021 07:00:00 08:00:00 TBA 325/1 – Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng hiện tại không đọc được)

 

Quảng Ninh:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung 2 San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)
Điện lực Quảng Ninh 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Vĩnh Trung San tải TBA Vĩnh Trung sang Vĩnh Trung 2 TBA Vĩnh Trung 2 theo công trình XDCB 2020 (*)

 

Bố Trạch:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Khê 4 Sợn lại vỏ tủ – xử lý tồn tại sau TNĐK (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Nhân Trạch 2 Xử Lý tiếp xúc, nâng tủ hạ thế (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 13:30:00 15:00:00 TBA Lý Trạch 5 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 13:30:00 15:00:00 TBA Lý Trạch 5 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 13:30:00 15:00:00 TBA Lý Trạch 5 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 13:30:00 15:00:00 TBA Lý Trạch 5 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 15:00:00 17:30:00 Trạm Thị Trấn 3 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 15:00:00 17:30:00 Trạm Thị Trấn 3 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 15:00:00 17:30:00 Trạm Thị Trấn 3 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 15:00:00 17:30:00 Trạm Thị Trấn 3 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 21/01/2021 15:00:00 17:30:00 Trạm Thị Trấn 3 Thay Khóa néo hỏng (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Trạm Đại Phương 1 Đấu nối nhánh rẽ, chuyển 2 cáp công tơ, kéo mới và thu hồi 147m dây dẫn hạ thế, thu hồi 2 bộ xà hạ thế(*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Trạm Đại Phương 1 Đấu nối nhánh rẽ, chuyển 2 cáp công tơ, kéo mới và thu hồi 147m dây dẫn hạ thế, thu hồi 2 bộ xà hạ thế(*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Trạm Đại Phương 1 Đấu nối nhánh rẽ, chuyển 2 cáp công tơ, kéo mới và thu hồi 147m dây dẫn hạ thế, thu hồi 2 bộ xà hạ thế(*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Trạm Đại Phương 1 Đấu nối nhánh rẽ, chuyển 2 cáp công tơ, kéo mới và thu hồi 147m dây dẫn hạ thế, thu hồi 2 bộ xà hạ thế(*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 07:30:00 11:00:00 Trạm Đại Phương 1 Đấu nối nhánh rẽ, chuyển 2 cáp công tơ, kéo mới và thu hồi 147m dây dẫn hạ thế, thu hồi 2 bộ xà hạ thế(*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)
Điện lực Bố Trạch 22/01/2021 09:30:00 12:00:00 Trạm Phúc Lý 5 Đấu nối XT1 và nhánh rẽ, kéo mới và thu hồi 832m dây dẫn hạ thế, thu hồi 20 bộ xà 5 cột hạ thế, chuyển 11 hộp công tơ, chuyển 11 cáp công tơ (*)

 

Tuyên Hóa:

Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 2 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 17:00:00 TBA BƠM MINH CẦM 2 – Trồng 01 cột sắt 12,1m, 02 Cột BTLT 20m, 02 cột BTLT 14, lăp 09 bộ xà các loại, kéo 1470m (3 pha) dây AC-120 từ M112-115 – XT 371 Sông Gianh. – Trồng 02 cột BTLT 14 kéo 1781m (3 pha) dây AC-95 từ M18-M23 – XT 471 Minh Cầm (sang đi chung cột từ M112-M115 – XT 371 Sông Gianh)
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 17:00:00 TBA BƠM MINH CẦM 2 – Trồng 01 cột sắt 12,1m, 02 Cột BTLT 20m, 02 cột BTLT 14, lăp 09 bộ xà các loại, kéo 1470m (3 pha) dây AC-120 từ M112-115 – XT 371 Sông Gianh. – Trồng 02 cột BTLT 14 kéo 1781m (3 pha) dây AC-95 từ M18-M23 – XT 471 Minh Cầm (sang đi chung cột từ M112-M115 – XT 371 Sông Gianh)
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 17:00:00 TBA BƠM MINH CẦM 2 – Trồng 01 cột sắt 12,1m, 02 Cột BTLT 20m, 02 cột BTLT 14, lăp 09 bộ xà các loại, kéo 1470m (3 pha) dây AC-120 từ M112-115 – XT 371 Sông Gianh. – Trồng 02 cột BTLT 14 kéo 1781m (3 pha) dây AC-95 từ M18-M23 – XT 471 Minh Cầm (sang đi chung cột từ M112-M115 – XT 371 Sông Gianh)
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA NAM PHONG 3 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA NAM PHONG 3 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA NAM PHONG 3 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 06:30:00 08:30:00 TBA NAM PHONG 3 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Bơm Rào Trỗ – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Bơm Rào Trỗ – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 22/01/2021 14:00:00 17:00:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm

 

Lệ Thủy

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lệ Thuỷ 21/01/2021 07:30:00 10:00:00 NƯỚC SẠCH DƯƠNG THỦY Thay công tơ tổng kiểm định tại TBA NS Dương Thủy XT 476E72

 

Nguồn: https://dienlucevn.com/lich-cup-dien-theo-khu-vuc.html?

Từ khóa:

Cùng chuyên mục