Quảng Bình: Toàn tỉnh giảm 12 đầu mối cấp phòng và 82 đơn vị sự nghiệp công lập

1 tháng trước

Thời gian qua, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các giải pháp được thực hiện, như: sáp nhập một số cơ quan tương đồng chức năng, nhiệm vụ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tạm dừng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng; tiếp tục duy trì các mô hình thí điểm văn phòng phục vụ chung khối mặt trận và các đoàn thể cấp huyện… đã góp phần giảm nhiều đầu mối trực thuộc, bước đầu khắc phục được sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ giữa các phòng, ban, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 12 đầu mối cấp phòng; giảm 12 trưởng phòng và 14 phó phòng ở khối mặt trận, đoàn thể; giảm 18 phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đầu mối trực thuộc cấp huyện và 82 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, giảm 16 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 7 xã, 1 phường và sát nhập 122 thôn, tổ dân phố; giảm 2.244 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 366 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong năm 2020, khối Đảng và đoàn thể tinh giản được 19 trường hợp, khối chính quyền tinh giản 96 trường hợp.

Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202101/kien-toan-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-toan-tinh-giam-12-dau-moi-cap-phong-va-82-don-vi-su-nghiep-cong-lap-2184568/

Từ khóa:

Cùng chuyên mục